Trestné činy

Porušení některých pravidel silničního provozu má natolik závažné následky, že vyvození pouze přestupkové odpovědnosti by nebylo dostačující. V takovém případě může být dána odpovědnost za trestný čin. Trestné činy jsou projednávány soudy, které mohou jejich pachatelům uložit mj. i trest odnětí svobody.

Trestné činy v dopravě jsou nejčastěji spojeny s vážnějšími dopravními nehodami nebo konzumací alkoholu. Mezi typické trestné činy v spáchané v silničním provozu nebo jiném druhu dopravy patří:

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Tohoto přečinu se dopustí řidič, který je natolik ovlivněn návykovými látkami, že to vylučuje jeho způsobilost k řízení vozidla. V případě alkoholu je způsobilost řídit vozidlo vyloučena u každého řidiče při dosažení hladiny 1 promile alkoholu v krvi. Vyloučení způsobilosti však může nastat i při hladině alkoholu nižší než 1 promile, v takovém případě by však muselo být vyloučení způsobilosti prokázáno svědeckými výpověďmi apod. Při ovlivnění jinými návykovými látka je situace složitější, vzhledem k velkému množství druhů a různým účinkům jiných návykových látek není stanovena univerzální hranice, od které je vyloučena způsobilost řídit vozidlo. Proto je v případě pozitivního výsledku kontroly na přítomnost jiných návykových látek nutné vypracovat znalecký posudek z odvětví toxikologie, respektive odvětví psychiatrie, který na základě údajů o přítomnosti jiných návykových látek určí, zdali se jednalo o stav vylučující způsobilost. Pokud nedošlo ke spáchání trestného činu, bude se jednat o přestupek.

Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí pachateli až 1 rok za mříženi. Pokud by však v důsledku vyloučené způsobilosti řidič způsobil dopravní nehodu, může mu být uložen trest odnětí svobody až na 3 roky. Stejný trest hrozí i řidiči, který se tohoto přečinu dopustil v předchozích dvou letech.

Usmrcení z nedbalosti

Trestného činu usmrcení z nedbalosti se dopustí viník dopravní nehody, při které došlo ke smrti jiné osoby. Výše trestu za tento přečin závisí na tom, nakolik závažné porušení silničních pravidel bylo příčinou dopravní nehody. Pokud bylo příčinou hrubé porušení silničních pravidel, hrozí viníkovi dopravní nehody trest odnětí svobody až na 8 let. Pokud by při dopravní nehodě došlo ke smrti dvou a více osob, hrozí jejímu viníkovi trest odnětí svobody až na 10 let.

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

Za těžké ublížení na zdraví se považuje jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví

  • zmrzačení,
  • ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
  • ochromení údu,
  • ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
  • poškození důležitého orgánu,
  • zohyzdění,
  • vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
  • mučivé útrapy, nebo
  • delší dobu trvající porucha zdraví – za déle trvající poruchu zdraví se považuje způsobení citelné újmy v obvyklém způsobu života po dobu 6 týdnů. Citelná újma v obvyklém způsobu života může být dána pracovní neschopností, nemožností navštěvovat školu, neschopností provádět běžné úkony apod.

Viníkovi dopravní nehody, při které došlo k těžkému ublížení na zdraví jiné osoby, je možné uložit trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let. Jestliže by při dopravní nehodě došlo k těžkému ublížení na zdraví dvou a více osob a současně byla dopravní nehoda způsobena hrubým porušením silničních pravidel, hrozí jejímu viníkovi až 8 let za mřížemi.

Ublížení na zdraví z nedbalosti

Ublížení na zdraví je definováno jako porucha zdraví nebo jiné onemocnění, které znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného alespoň po dobu 7 dnů, a které vyžaduje lékařského ošetření. Je-li při dopravní nehodě jinému ublíženo na zdraví, hrozí viníkovi trest odnětí svobody až jeden rok. Pokud však byla dopravní nehoda způsobena hrubým porušením silničního pravidel a zároveň došlo k ublížení na zdraví u dvou a více osob, hrozí viníkovi dopravní nehody trest až na dobu 3 let.

Obecné ohrožení

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo svým nebezpečným jednáním vyvolá obecné nebezpečí tím, že vydá alespoň 7 lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody ve výši alespoň 5.000.000,- Kč. Za nebezpečné jednání se považuje např. projetí železničním přejezdem těsně před projíždějícím vlakem nebo jízda na dálnici v protisměru. K obecnému ohrožení může dojít i při kolizi s tramvají (autobusem) obsazenou 7 a více osobami. K dokonání trestného činu obecné ohrožení postačuje samotné vyvolání nebezpečí, ke zranění nebo způsobení škody nemusí vůbec dojít. Tento trestný čin je možné spáchat jak úmyslně, tak z nedbalosti. Zatímco pachateli, který obecné ohrožení spáchal úmyslně, hrozí trest odnětí svobody od 3 do 8 let, při nedbalostním způsobení obecného ohrožení hrozí pachateli nanejvýš 2 roky za mřížemi. Pokud však v důsledku obecného ohrožení dojde k nehodě, zranění nebo ke způsobení vysoké škody, hrozící trestní postih se zvyšuje.

Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti

Za obecně prospěšné zařízení se považuje veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost. Typickým případem je poškození světelného semaforu, telefonní budky apod. Pokud je některé z těchto zařízení zničeno nebo poškozeno při dopravní nehodě, která byla způsobena hrubou nedbalostí, je možné uložit viníkovi této nehody trest odnětí svobody až na jeden rok.

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Tohoto přečinu se dopustí osoba, které byl v soudním nebo správním řízení uložen trest zákazu řízení motorových vozidel, a osoba i přes tento zákaz řídí motorové vozidlo. Trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí se však dopustí i osoba, která motorové vozidlo řídí poté, co jí bylo odňato řidičské oprávnění např. pro ztrátu odborné způsobilosti nebo po nashromáždění 12 bodů v rámci bodového systému. Za tento trestný čin hrozí jeho pachateli trest odnětí svobody až na 3 roky.

BYLI JSTE OBVINĚNI Z NĚKTERÉHO Z VÝŠE UVEDENÝCH TRESTNÝCH ČINŮ NEBO OBVINĚNÍ HROZÍ? KONTAKTUJTE NÁS – DÍKY ODBORNÉMU ZASTOUPENÍ MŮŽETE BÝT OBVINĚNÍ ZPROŠTĚN NEBO VÁM MŮŽE BÝT ULOŽEN VÝRAZNĚ MÍRNĚJŠÍ TREST. OBHAJOBA TAKÉ ULEHČUJE CESTU K TZV. ODKLONŮM, TEDY K PODMÍNĚNÉMU ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ NEBO K NAROVNÁNÍ.