Zabránění v jízdě

Tento institut umožňuje Policii ČR odstavit vozidlo a fyzicky mu zabránit v další jízdě nasazením tzv. „botičky“ nebo jeho odtažením. Odstranit „botičku“ nebo vrátit odtažené vozidla je možné až poté, co důvod pro zabránění v jízdě odpadl. K zabránění v jízdě nemůže policista přistoupit na základě své volné úvahy, ale pouze ze zákonem stanovených důvodů.

Zabránění v jízdě je možné pouze ve vztahu k motorovým vozidlům, není tedy možné zabránit v jízdě např. cyklistovi.

 

Důvody na straně vozidla

Zákon zná dva okruhy důvodů, pro které je možné zabránit vozidlu v jízdě. První okruh obsahuje důvody, které se vztahují k samotnému vozidlu.  Důvodem pro zabránění v jízdě může být:

 • Důvodné podezření, že jde o odcizené vozidlo – např. policie při dopravní kontrole zjistí, že se vozidlo nachází v evidenci odcizených vozidel.
 • Přetížení vozidla – vozidlo při kontrolním vážení překročilo nejvyšší povolenou hmotnost, popř. nejvyšší povolenou hmotnost na nápravu. Celník má navíc možnost zabránit v jízdě vozidlu, jehož řidič se odmítl podrobit kontrolnímu vážení.
 • Neuhrazení mýtného – tímto oprávněním disponují pouze celníci. Ti mohou zabránit v jízdě také vozidlu, jehož řidič se odmítl podrobit kontrole funkčnosti palubní jednotky a úhrady mýtného. V takovém případě může celník zabránit v jízdě pouze nasazením „botičky“, nikoliv odtažením vozidla.
 • Technická nezpůsobilost vozidla – vozidlo se považuje za technicky nezpůsobilé, jestliže
  • pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
  • poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,
  • provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost (vozidlo nemá na registrační značce nálepky STK),
  • byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN,

to vše pouze za podmínky, že taková závada je natolik závažná, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

Zabránění v jízdě z těchto důvodů má za cíl především vyřadit ze silničního provozu problematické vozidlo. Dojde-li k zabránění v jízdě z těchto důvodů,  řidiči nic nebrání pokračovat v jízdě jiným vozidlem.

Ze zákona vyplývá, že zabránění v jízdě může trvat pouze po dobu, po kterou některý z výše uvedených důvodů trvá. Proto jakmile řidič přetíženého nákladního vozidla zajistí přeložení části nákladu, musí být vozidlo uvolněno. Stejně tak pokud je odstraněna závažná technická závada na vozidle, je možné s vozidlem pokračovat v jízdě. Ostatně policie by měla uvolnit vozidlo i v případě, že má být převezeno pomocí odtahové služby do autoservisu.

 

Důvody na straně řidiče

Druhý okruh důvodů pro zabránění v jízdě se vztahuje k řidiči takového vozidla, a reaguje na jeho předchozí závažné porušení pravidel silničního provozu. Zabránit v jízdě lze řidiči, který:

 • je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
 • ujel od dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii (při nehodě došlo ke zranění, ke škodě nad 100.000,- Kč, nebo ke škodě na majetku třetí osoby),
 • řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo se odmítl podrobit zkoušce na zjištění jejich přítomnosti,
 • řídil motorové vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění,
 • řídil vozidlo i přesto, že mu byl uložen zákaz řízení motorových vozidel –řidiči byl soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu činnosti, který spočívá v zákazu řízení motorových vozidel,
 • je podezřelý ze spáchání dopravního přestupku a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku.

Zabránění v jízdě z těchto důvodů má za cíl vyřadit ze silničního provozu nebezpečného řidiče, nikoliv samotné vozidlo. Nic nebrání tomu, aby s vozidlem pokračoval v jízdě jiný řidič.

Také zde platí, že zabránění v jízdě může trvat pouze po dobu trvání některého z těchto důvodů. Např. poté co opilý řidič „vystřízliví“, musí mu policie jeho vozidlo uvolnit. Pokud by mu policista chtěl bránit v jízdě až do doby rozhodnutí o deliktu, musel by řidiči zadržet řidičský průkaz.

Kdo je oprávněn zabránit v jízdě?

Zabránit v jízdě může pouze příslušník Policie ČR, nikoliv strážník obecní/městské policie. Pokud strážník obecní/městské policie zjistí, že nastal některý z důvodů pro zabránění v jízdě, je povinen přivolat Policii ČR. V takovém případě je řidič vozidla povinen vyčkat příjezdu Policie ČR. Celník je oprávněn zabránit v jízdě vozidlu, které je přetížené nebo za které nebylo uhrazeno mýtné, popř. jestliže jeho řidič odmítl podrobit vozidlo kontrolnímu vážení nebo kontrole funkčnosti palubní jednotky a úhradě mýtného.

Jak policista, tak celník, jsou oprávněni přikázat řidiči vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla.

Jak se zabránění v jízdě probíhá?

Aby byl tento institut snáze vykonatelný, svěřuje zákon policistům oprávnění odstavené vozidlo fyzicky zabezpečit proti dalšímu pokračování v jízdě. Policie má přitom na výběr mezi nasazením „botičky“ a odtažením vozidla. Použití „botičky“ ovšem není možné, jestliže by odstavené vozidlo tvořilo překážku v provozu. Náklady na nasazení „botičky“ nebo odtažení vozidla jdou plně k tíži řidiče, popř. provozovatele vozidla.

Pro případ, že by policista při zabránění v jízdě nepostupoval v souladu se zákonem, je řidič, popř. provozovatel vozidla oprávněn domáhat se náhrady škody, která mu byla tímto postupem způsobena.