Tolerance rychloměrů a radarů

Tolerance rychloměrů a radarů

Za překročení rychlosti může být řidiči uložena sankce, pouze pokud je překročení rychlosti dostatečně prokázáno. Překročení rychlosti je zpravidla prokazováno záznamem z policejního radaru. Radary však nejsou absolutně přesné, a proto je nutné počítat s jejich odchylkou. V ČR jsou radary schvalovány s jednotnou odchylkou ± 3 km/h při zjištěné rychlosti do 100 km/h, respektive ± 3 % při zjištěné rychlosti nad 100 km/h. Tato odchylka není promítnuta do zobrazené rychlosti na radaru, zohlednit ji musí sám policista nebo strážník. Teoreticky může u řádně fungujících radarů nastat situace, že vozidlu, které objektivně jede rychlostí 50 km/h, ukáže jeden radar rychlost 47 km/h a jiný 53 km/h. Překročení rychlosti 50 km/h lze tedy považovat za spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 54 km/h a vyšší. Podobně to platí i pro ostatní překročení rychlostních limitů. Proto je například překročení rychlosti 110 km/h prokázané až tehdy, zobrazí-li radar rychlost nejméně 113,4 km/h a podobně.

Men_ryhlosti_web_KopivniceJestliže vyjde najevo, že uvedená minimální tolerance nebyla v jednotlivých případech dodržena a řidič byl pokutován v blokovém řízení i za překročení rychlosti, které nebylo řádně prokázáno, je nutné iniciovat uplatnění mimořádných opravných prostředků pro porušení zákona (přezkumné řízení), ke kterému jsou příslušné krajské úřady a v hlavním městě Praze ministerstvo dopravy.

Radary musí mít platné typové schválení a každý jednotlivý kus musí být pravidelně kalibrován.

 

Pro úplnost dodáváme, že rychloměry ve vozidlech by měly vždy ukazovat rychlost o několik kilometrů vyšší, než je rychlost skutečná. Pokud nejsou na vozidle provedeny nepovolené úpravy (např. montáž pneumatik většího rozměru), nelze při dodržování rychlosti dle rychloměru překročit zákonem stanovenou maximální rychlost vozidla.

Nepatrné překročení rychlosti

Ani při překročení rychlosti se řidič nemusí dopustit přestupku. Pokud vozidlo překročilo povolenou rychlost (po odečtení odchylky radaru) pouze nepatrně, nemusí být naplněn jeden ze znaků přestupku. Ke spáchání přestupku je potřeba naplnit nejen stránku formální (v tomto případě překročení povolené rychlosti), ale i stránku materiální – porušení pravidel silničního provozu musí porušovat nebo ohrožovat zájem společnosti. A právě při nepatrném překročení rychlosti je potřeba se blíže zabývat okolnostmi, za kterých k překročení rychlosti došlo. O dopravní přestupek se proto zpravidla nebude jednat, pokud k překročení rychlosti došlo např. na okraji obce, v době nulového provozu a na přehledném úseku.

AntiradaryAntiradar

Mezi veřejností panuje mylný názor, že používání tzv. antiradarů je zcela zakázané. Tak tomu ovšem není, zákon zakazuje pouze použití zařízení, které policejní radary aktivně ruší, tedy tzv. aktivní radary. Ty fungují jako „rušičky“ policejních radarů a fakticky tak znemožňují tak změřit rychlost. Zákon však nezakazuje užívání tzv. pasivních radarů, tedy zařízení, které pracují na stejné frekvenci, jako policejní radary, a pouze upozorňují řidiče na měření rychlosti.