Zkoumání vlivu drogy na schopnost řízení

Pakliže má příslušník Policie ČR podezření, že se řidič nachází pod vlivem návykové látky, vyzve jej k podrobení se orientační zkoušky pomocí detekční sady Drugwipe 5+. Pozitivní výsledek této zkoušky však ještě nezaručuje, že je řidič skutečně pod vlivem. Ovšem, ovlivní další postup policejního orgánu, ten v případě pozitivního výsledku vyzve řidiče k podstoupení odběru krve (výjimečně se provádí i odběr moči který je však nevhodný pro zjištění aktuálního stavu řidiče a proto by se v praxi neměl užívat).

index

 

Pro účely zkoumání, zda se řidič dopustil přestupku, či nikoli, se v případě návykových látek uvedených v tabulce nahoře uplatní tzv. analytický princip. Vliv těchto návykových látek bude prokázán v případě, že toxikologický rozbor krevního vzorku řidiče vykáže uvedenou limitní hodnotu. Takové řešení bylo přijato v roce 2013 s cílem předcházet zdlouhavému a nákladnému procesu, kdy bylo nutné následně vliv těchto látek prokazovat ještě znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Vypracování těchto posudků přitom mnohdy znemožnilo potrestání pachatele ve správním řízení, neboť odpovědnost za přestupek zaniká jeden rok od jeho spáchání a tuto lhůtu pro vyřízení věci se ne vždy podařilo dodržet. V ostatních případech, včetně případů zkoumání, zda se pachatel nalézal ve stavu nezpůsobilém v trestněprávním smyslu, je postup následující: zpravidla se nebude možno obejít bez odborného vyjádření či přibrání znalce z oboru toxikologie, přičemž jejich zpracovatelé podle výsledků odběrů krve, popř. moči, stanoví druh a množství návykové látky v době řízení motorového vozidla. Na základě poznatků o množství a druhu návykové látky, eventuálně její koncentraci, v době, po kterou ji pachatel měl v těle, zjištěných reakcích a jednání pachatele znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, určí, zda a jak byl pachatel ovlivněn návykovou látkou v době řízení (viz stanovisko kolegia trestního úseku Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. dubna 2011, které schválilo k publikaci ve Sbírce Nejvyššího soudu publikováno pod č. 23/2011). Vedle této formy není vyloučeno ani dokazování např. výslechem svědků. Stav vylučující způsobilost je mnohdy dobře rozpoznatelný z jednání řidiče a způsobu řízení vozidla po silniční komunikaci.