Kdo může zastavovat vozidla?

Oprávnění zastavovat vozidla má bez dalšího pouze příslušník Policie ČR a příslušník vojenské policie. Ostatní osoby jsou oprávněny zastavovat vozidla pouze za určitých okolností. Připomínáme, že oprávnění vozidlo zastavit, nezahrnuje pravomoc ho kontrovat. To oprávnění je upraveno zákonem samostatně.

Zastavit vozidlo je oprávněn:

 • Policista v uniformě – zastavit vozidlo je tedy oprávněn pouze policista v některém ze Uniformastejnokrojů, jejichž podoba je upravena ve vyhlášce ministerstva vnitra. Proto pokud by Vás zastavovala osoba, která by neměla některý z uvedených stejnokrojů (např. pouze černé tričko se žlutým nápisem „POLICIE“), nejste povinni této výzvy uposlechnout.
 • Vojenský policista v uniformě – opět tedy platí, že Vás může zastavit pouze vojenský policista ve stejnokroji, svou příslušnost k vojenské policii prokazuje pouze tzv. rukávovým znakem vojenské policie.
 • Strážník obecní/městské policie v uniformě – ten však může zastavit vozidlo pouze ve dvou situacích:
  • před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje,
  • jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Strážníci obecní policie tedy nemohou zastavovat vozidla k namátkové silniční kontrole.

 • Celník ve stejnokroji – ten však může zastavovat vozidla při plnění svých úkolů, mezi které patří především kontrolní vážení vozidel a kontrola úhrady dálniční známky a mýta.
 • Zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu.
 • Účastník dopravní nehody, avšak pouze za účelem zajištění pomoci zraněnému a k  zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.
 • Dopravce (tedy nejčastěji řidič autobusu), avšak pouze pokud při vystupování a nastupování mimo zastávku jsou osoby nuceny vstupovat do vozovky.
 • Pedagogický dozor útvaru školní a předškolní mládeže a zdravotně postižených – tedy vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob. Oprávnění zastavovat vozidla však tyto osoby mají pouze při přecházení vozovky tohoto útvaru.
 • Průvodce vedených nebo hnaných zvířat – vyžaduje-li to bezpečnost provozu.
 • Osoba, která provádí práci na silnici – pokud je na pozemní komunikaci nutné provést práci spojenou s její správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou, mohou být osoby, které tyto práce provádějí pověřeny zastavováním vozidel k zajištění bezpečnosti. Typickým příkladem je řízení kyvadlového provozu při zúžení vozovky.
 • Osoba zajišťující bezpečný přechod dětí přes silnici – tato osoba může zastavovat vozidla, pouze pokud tím byla pověřena obecním úřadem obce s rozšířenou působností.  Zastavovat vozidla přitom může pouze za účelem zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení. Zastavovat vozidla je přitom  oprávněna pouze na přechodu pro chodce, pouze pokud by se v místě nenacházel nebo byl neschůdný, je tato osoba oprávněna zastavovat vozidla i mimo přechod pro chodce. Nikdy však nesmí zastavovat vozidla v blízkosti křižovatky s řízeným provozem.

Zastavovac_tereVýše uvedené osoby dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají policisté či celníci pokyn k zastavení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Příslušník Policie ČR a strážník obecní/městské policie má možnost dát pokyn k zastavení vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“, pokud jede ve směru jízdy zastavovaného vozidla. Nezáleží na tom, jestli policejní vozidlo jede před zastavovaným vozidlem, nebo za na ním. Pouhé použití výstražného světelného a zvukového zařízení policejního vozidla proto není dostatečné k zastavení vozidla.

Pokyn k zastavení musí být dán včas a zřetelně, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.