Kauce

Účelem tohoto institutu je zajistit účast osoby podezřelé ze spáchání přestupku při jeho projednání. Správní úřady se v praxi často potýkají s osobami, které nepřebírají poštu nebo jsou jinak nedosažitelní. S vybíráním kaucí od řidičů, jako „protiopatřením“, se setkáváme čím dál častěji. V podstatě jde o jakousi zálohu na pokutu, která propadne v případě, že se podezřelý bude vyhýbat přestupkovému řízení.

Zaplacení kauce je možné žádat pouze od řidiče podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (§ 125a zákona o provoz na pozemních komunikacích). V případě ostatních dopravních přestupků není policista oprávněn kauci požadovat. Stejně tak není možné vybrat kauci od řidiče, který spáchal trestný čin. Kauci je oprávněn vybrat pouze policista (PČR), nikoliv strážník obecní (městské) policie.

Nezbytnou podmínkou pro to, aby policista mohl vybrat od řidiče kauci, je důvodné podezření, že se podezřelý řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. Policista je povinen uvést, jaké důvody ho vedly k uložení kauce, tedy např. že se řidič nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, že se v minulosti přestupkovému řízení vyhýbal apod. V rozporu se zákonem by bylo pouhé obecné konstatování, že se řidiči v poslední době často vyhýbají přestupkovému řízení, stejně tak jako důvod založený na intuici policisty. Nejčastěji budou kauce vybírány od cizinců, kteří se zdržují na území České republiky pouze po krátkou dobu.

Kauce může být požadována v rozmezí od 5.000 do 50.000,- Kč, nanejvýš však do výše hrozící pokuty. Kauci tedy není možné požadovat u přestupku, kde horní mez pokuty je nižší než 5000 Kč (např. kdy řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h). Kauci je možné uhradit jak v hotovosti, tak i bezhotovostně. O složení kauce je policista povinen vydat řidiči potvrzení. Pokud řidič na kauci nemá dostatek peněz nebo pokud její uhrazení odmítne, je policista oprávněn zabránit řidiči v další jízdě. Účinnost tohoto institutu oslabuje nevhodná formulace zákona – zabránit v jízdě lze pouze řidiči vozidla, který nesložil kauci, proto pokud by chtěl v jízdě pokračovat např. spolujezdec, policie mu nesmí bránit.

Vybranou kauci policie následně předá příslušnému správnímu úřadu, v jehož obvodu k vybrání kauce došlo. Kauce propadá ve prospěch tohoto úřadu, pokud:

  • se podezřelý v průběhu přestupkového řízení bez omluvy nedostavuje na předvolání nebo nepřebírá písemnosti, a v důsledku tohoto není možné rozhodnout o přestupku;
  • průběhu přestupkového řízení sice bylo vydáno rozhodnutí, to se ale nepodařilo podezřelému doručit.

Bude-li řidič v přestupkovém řízení uznán vinným, vybraná kauce se započítá na zaplacení uložené pokuty. Jestliže byla vybrána kauce vyšší, než uložená pokuta, rozdíl se řidiči vrátí.

Pokud řidič nebude uznán vinným v přestupkovém řízení, kauce mu musí být vrácena.