Průběh dopravní kontroly

Namátkové dopravní kontroly mohou vykonávat pouze příslušníci Policie ČR, strážníci obecní/městské policie mohou provést dopravní kontrolu pouze při podezření ze spáchání přestupku.

Policista_s_motorkemPolicista zpravidla po zastavení vozidla slovně a zároveň vojenským způsobem pozdraví řídiče  a vyzve ho k vypnutí motoru. Kontrola by měla být zahájena výzvou k předložení dokladů. Řidič je povinen u mít u sebe:

  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz),
  • doklad o sjednaném povinném ručení (tzv. zelená karta).

Řidiči starší 60 let jsou povinni policistovi předložit také doklad o zdravotní způsobilosti k řízení vozidla. Pokud chtějí starší řidiči řídit motorová vozidla i po dovršení 60 let, jsou povinni podrobovat se povinným lékařským prohlídkám, při kterých je zjišťována jejich zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Tyto lékařské prohlídky musí absolvovat nejpozději při dovršení 60, 65, a 68 let, a dále pak ve dvouletých intervalech. Délku intervalu mezi prohlídkami může ošetřující lékař na základě své úvahy zkrátit.

Zatímco příslušník Policie ČR může požadovat všechny výše uvedené doklady, strážníci obecní/městské policie a celníci může po řidiči požadovat pouze řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz).

Při namátkové dopravní kontrole nejsou policisté bez dalšího oprávněni vyžadovat po řidiči občanský průkaz. Občanský průkaz je možné po řidiči vyžadovat pouze v určitých situacích, tedy např. při podezření ze spáchání přestupku či trestného činu.

Prohlídka vozidla

Důvody pro prohlídku vozidla jsou obsaženy v zákoně. Prohlídku vozidla je možné provést, pouze v rámci pátrání po:

  • osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky,
  • zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo
  • věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností.

To vše však pouze za podmínky, že má zasahující policista důvodné podezření, že se ve vozidle takové věci či osoby nachází.

Jinak může Policie ČR přistoupit k prohlídce vozidla, pouze pokud má důvodné podezření o spáchání trestného činu v souvislosti s provozem vozidla. Obecní/městská police nesmí provádět prohlídku vozidla.

Provedení namátkové prohlídky vozidla v rámci dopravní kontroly je nezákonné.

Policista je při plnění úkolů povinen dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Policista se chová nezdvořile, kupříkladu jestliže sdělení doprovází nevhodnými komentáři (jste snad slepý /hluchý/, že jste něco neviděl /neslyšel), nedbá cti a důstojnosti, když například před zraky dalších osob donutí řidiče (byť podnapilého) stát několik minut čelem k vozidlu s rukama založenými za hlavou. Pokud kdokoliv nabude dojmu, že policista svým chováním vybočil z výše uvedených povinností, může se stížností obrátit na oddělení kontroly, popř. inspekci MV. Je nutné upozornit, že prokazování těchto prohřešků policistů je problematické, a proto dokumentování situace (např. záznamem zvuku a obrazu mobilním telefonem) či zjištění přítomných svědků, bude vítaným důkazním prostředkem.