O nás

Spuštěním těchto webových stránek máme snahu přispět k realizaci (nejen) naší představy o tom, jak by mělo vypadat uplatňování moci ze strany orgánů státu. Toto uplatňování moci podle naší představy je nutné posuzovat komplexně a ve všech podstatných souvislostech.

Státní moc v celé řadě oblastí, které si vyčlenila spravovat, po delší dobu ctí jakýsi „funkční minimalismus“, a důsledně ho uplatňuje zejména při vynucování plnění povinností ze strany adresátů právních norem. Je možné to pozorovat u vybírání daní, potírání majetkové kriminality nebo u hospodaření s veřejnými prostředky.

S touto (ne)zamýšlenou nedůsledností některých státních orgánů naopak kontrastuje snaha postihovat kdejaké porušení povinnosti řidiče nebo provozovatele vozidla. Žádnému řidiči zde netřeba připomínat, co všechno má být důkladně trestáno a za co všechno se nevyhne ohodnocení (trestními) body. Velký prostor na těchto stránkách by se dal vyplnit líčením oněch případů neúprosného postihu bezvýznamného porušení právní normy (resp. porušení bezvýznamné právní normy). Stejně tak by bylo možné popisovat složitost a nákladnost zápolení s těmi, kdo takovéto méně než bagatelní delikty chtěli trestat.

O pár řádek výše jsme se odvolávaly na to, že výkonná moc nemá represi zaměřovat jen na ty oblasti, kde to pro ni je jednodušší nebo ekonomicky atraktivní, a šetřit s ní, kde je to složité a výsledek nejistý (byť společensky mnohem více žádoucí). Setkáváme se s pečlivým a vysoce frekventovaným dozorem nad dodržováním norem. Stacionární radary prý zaznamenají takové množství přestupků (v řádech milionů ročně), že je nad možnosti příslušných orgánů toto množství řádně procesně evidovat. V jiných oblastech fungování společnosti, paradoxně zde může jít z hlediska všeobecného zájmu o dodržování norem významnějších, jsou státní dozor stejně jako vymáhání splnění uložených povinností značně indiferentní. Na řadu zdejších obyvatel to může působit „Kocourkovsky“ – v tom lepším případě.

Je pravděpodobnější, že strážník nebo policista zkontroluje platnost známky o technické kontrole nebo pravost čísla karoserie (VIN kódu)? Co myslíte vy?

Pod zástěrkou volání po nutnosti snížit nehodovost na silnicích se mnoho starostů obcí čítajících jen několik málo domů a obyvatel, avšak s veřejnou komunikací, představující určitý ekonomický potenciál, dalo nalákat na šanci přilepšit obecní pokladně vybíráním pokut za rychlou jízdu. Podobně tomu je ve větších městech s odtahem vozidel. Ze sdělovacích prostředků se dovídáme o smlouvách a plněních výhodných pro odtahové firmy a nevýhodných pro města. Vůbec nejde o výjimky ani malé peníze. Pozoruhodné na tom je, že obce jeví značnou aktivitu a zájem vozidla odtahovat, ale poté už prakticky nevyvíjí aktivitu k projednání přestupku (alespoň tomu tak je v Hl. m. Praze). Zřejmě to bude tou ekonomikou disproporcí obou z činností.

Naproti tomu máme potřebu zdůraznit, že obsahem umístěným na těchto webových stránkách ani našimi právními službami nemáme v úmyslu poskytovat návod ani ochranu lidem, kteří nedozráli k odpovědnosti. Jestliže v důsledku protiprávního jednáním dojde ke škodě nebo narušení vztahů mezi osobami dbáme na mediaci směřující k odškodnění a urovnání vztahů. V této souvislosti odkazujeme na etická minima naší kanceláře.