Limity pro drogy za volantem

Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce

Limitní hodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml)

Konopí (9-THC)

2

Methamfetamin (pervitin)

25

Amfetamin

25

Extáze (MDMA)

25

3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA)

25

Benzoylekgonin

25

Kokain

25

Morfin

10

Předpis č. 41/2014 Sb.

Časový profil hladin THC


Odpovědnost za přestupek nebo za trestný čin?

Jak bylo uvedeno výše, odpovědnost za přestupek vzniká u uvedených návykových látek v případě, že bude měřením zjištěno překročení stanoveného limitu v krevním vzorku. Stanovené limity reflektují, od kdy již látka účinkuje již na zdravou populaci. Vedle toho ovšem záleží taktéž na váze řidiče a taky na tom, zda bere drogy pravidelně. Výše uvedené limity se však neuplatní v případě zkoumání, zda u pachatele došlo k založení trestní odpovědnosti. Relevantním trestným činem, který může řidič svou jízdou pod vlivem návykové látky naplnit, je ohrožení pod vlivem návykové látky podle ustanovení § 274 tr. zákoníku. Naplnění této skutkové podstaty v daném kontextu vyžaduje, aby pachatel řídil motorové vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost. Pakliže nebude prokázáno, že ovlivněný pachatel se v době řízení v takovém stavu nacházel, není tím vyloučena jeho odpovědnost pro přestupek.