Dopravní nehoda

STALI JSTE SE ÚČASTNÍKEM DOPRAVNÍ NEHODY A NECHCETE BÝT OZNAČENI ZA JEJÍHO VINÍKA? ZPŮSOBILI JSTE DOPRAVNÍ NEHODU A OBÁVÁTE SE ULOŽENÍ VYSOKÉHO TRESTU?

KONTAKTUJTE NÁS – NABÍZÍME VYSOCE ODBORNÉ ZASTOUPENÍ JAK V TRESTNÍM, TAK V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ!

Dopravní nehoda je zákonem definována jako „událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu“.

Jak postupovat při dopravní nehoděDN___Beany

Řidič, který měl na nehodě účast, je povinen:

 • neprodleně zastavit vozidlo,
 • zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek
 • učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, a
 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

 

Dále jsou účastníci (tedy nejen řidiči havarovaných vozidel, ale i např. spolujezdec) dopravní nehody povinni:

 • učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
 • označit místo dopravní nehody,
 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
 • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,

Další povinnosti související s dopravní nehodou se odvíjejí od toho, zdali je nutné nehodu ohlásit policii nebo nikoliv.

Pokud se dopravní nehoda oznamuje Policii ČR, je účastník dopravní nehody:

 • oznámit dopravní nehodu Policii ČR,
 • došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu, a
 • neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo.

Pokud není nutné dopravní nehodu oznámit policii, jsou účastníci dopravní nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

Formlul

Kdy je nutné oznámit nehodu policii?

Policii ČR je nutné ohlásit pouze závažnější dopravní nehody. Ze zákona je nutné ohlásit dopravní nehodu, při které:

 • došlo k usmrcení nebo zranění osoby
 • došlo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč – správné odhadnutí výše škody je v mnoha situacích obtížné, proto musí být překročení uvedeného limitu zřejmé. Škoda přesahující uvedený limit musí být způsobena alespoň na jednom z havarovaných vozidel. Povinnost ohlásit nehodu policii proto nevzniká, pokud výše škody způsobené při dopravní nehodě překračuje částku 100.000,- Kč, pouze pokud se sečtou škody na všech zúčastněných vozidlech. Řidič, který způsobil dopravní nehodu, na které se účastní pouze jeho vozidlo, nemá povinnost oznámit tuto nehodu policii. Nikdo totiž nesmí být nucen ke svému sebeobviňování.
 • dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle – pokud by při dopravní nehodě nebyla způsobena škoda jen na havarovaných vozidlech, ale i na majetku třetích osob, je nezbytné ohlásit nehodu policii. Proto pokud je při nehodě poškozeno např. zaparkované vozidlo nebo plot, je vždy nutné ohlásit nehodu policii. Naproti tomu není nutné volat policii v případě, že je třetí osoba vlastníkem vozidla, které se účastnilo na dopravní nehodě. Otázka vlastnictví havarovaného vozidla, které se účastnilo na dopravní nehodě, je irelevantní. Policii proto nemusí volat řidič havarovaného vozidla, které je ve vlastnictví leasingové společnosti nebo které si vypůjčil.

Policista_u_dopravn_nehody

 • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace – tato podmínka je podkategorií předchozího bodu. Pokud je při dopravní nehodě způsobena škoda nejen na havarovaných vozidlech, ale i např. na svodilech, je nezbytné zavolat k dopravní nehodě policii.
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 

Přestupek nebo trestný čin?

Pokud dojde k dopravní nehodě, závisí způsob potrestání jejího viníka především na závažnosti autonehody. Závažnost dopravní nehody totiž určuje, zda se její viník dopustil trestného činu, nebo „pouze“ přestupku. Trestní odpovědnost zpravidla zakládá dopravní nehoda, při které došlo k závažnějšímu ublížení na zdraví, která byla způsobena úmyslně, která byla způsobena v těžší opilosti, nebo při které došlo k poškození obecně prospěšného zařízení. V souvislosti s dopravní nehodou se tak může řidič dopustit následujících trestných činů:

 • Ohrožení pod vlivem návykové látky – již samotné řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, za který je považována hladina alkoholu v krvi nad 1 promile, je trestným činem. Pokud řidič v tomto stavu navíc způsobí dopravní nehodu, dopouští se kvalifikované skutkové podstaty, v rámci které mu hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců až na 3 roky.
 • Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti – pokud vozidlo při dopravní nehodě narazí do obecně prospěšného zařízení a poškodí ho, hrozí jeho řidiči trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Za obecně prospěšné zařízení jsou považovány veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost. Tohoto trestného činu je tedy poměrně lehké se dopustit, protože stačí, aby vozidlo dostalo na náledí smyk a srazilo příkazovou dopravní značku.
 • Usmrcení z nedbalosti – tohoto trestného činu se dopustí viník dopravní nehody, při které došlo ke smrti jiné osoby. Výše trestu za tento přečin závisí na tom, nakolik závažné porušení silničních pravidel bylo příčinou dopravní nehody. Pokud bylo příčinou hrubé porušení silničních pravidel, hrozí viníkovi dopravní nehody trest odnětí svobody až na 8 let. Pokud by při dopravní nehodě došlo ke smrti dvou a více osob, hrozí jejímu viníkovi trest odnětí svobody až na 10 let.
 • Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti – za těžké ublížení na zdraví se považuje jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví
  • zmrzačení,
  • ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
  • ochromení údu,
  • ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
  • poškození důležitého orgánu,
  • zohyzdění,
  • vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
  • mučivé útrapy, nebo
  • delší dobu trvající porucha zdraví – za déle trvající poruchu zdraví se považuje způsobení citelné újmy v obvyklém způsobu života po dobu 6 týdnů. Citelná újma v obvyklém způsobu života může být dána pracovní neschopností, nemožností navštěvovat školu, neschopností provádět běžné úkony apod.

Viníkovi dopravní nehody, při které došlo k těžkému ublížení na zdraví jiné osoby, je možné uložit trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let. Pokud však při dopravní nehodě došlo k těžkému ublížení na zdraví dvou a více osob a současně byla dopravní nehoda způsobena hrubým porušením silničních pravidel, hrozí jejímu viníkovi až 8 let za mřížemi.

 • Ublížení na zdraví z nedbalosti – ublížení na zdraví je definováno jako porucha zdraví nebo jiné onemocnění, které znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného alespoň po dobu 7 dnů, a které vyžaduje lékařského ošetření. Pokud k ublížení na zdraví dojde při dopravní nehodě, hrozí jejímu viníkovi až jeden rok za mřížemi. Pokud však byla dopravní nehoda způsobena hrubým porušením silničního pravidel a zároveň došlo k ublížení na zdraví u dvou a více osob, hrozí viníkovi takovéto dopravní nehody trest odnětí svobody až na 3 roky.
 • Poškození cizí věci – pokud byla dopravní nehoda způsobena úmyslně a vznikla při ní na cizím vozidle škoda alespoň 5.000,- Kč, jedná se o trestný čin, za který jeho pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Pokud na cizích věcech vznikla škoda alespoň 500.000,- Kč, zvyšuje se možný trest odnětí svobody až na 3 roky. Pokud by byla dopravní nehoda způsobena z nedbalosti (což je drtivá většina dopravních nehod), nebyla by naplněna skutková podstata tohoto trestného činu.
 • Obecné ohrožení – tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo vyvolá obecné nebezpečí tím, že vydá alespoň 7 lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody ve výši alespoň 5.000.000,- Kč svým nebezpečným jednáním. Za nebezpečné jednání se považuje např. projetí železničním přejezdem těsně před projíždějícím vlakem nebo jízda na dálnici v protisměru. K dokonání trestného činu postačuje samotné vyvolání nebezpečí, ke zranění nebo způsobení škody nemusí vůbec dojít. Tento trestný čin je možné spáchat jak úmyslně, tak z nedbalosti. Zatímco pachateli, který obecné ohrožení spáchal úmyslně, hrozí trest odnětí svobody od 3 do 8 let, při nedbalostním způsobení obecného ohrožení hrozí pachateli nanejvýš 2 roky za mřížemi.

Pokud však v důsledku obecného ohrožení dojde k nehodě, zranění nebo ke způsobení vysoké škody, hrozící trestní postih se zvyšuje.

 • Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti – za obecně prospěšné zařízení se považuje veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost. Pokud je některé z těchto zařízení zničeno nebo poškozeno při dopravní nehodě, která byla způsobena hrubou nedbalostí, je možné uložit viníkovi této nehody trest odnětí svobody až na jeden rok.

Pokud při dopravní nehodě nebyl spáchán trestný čin, zpravidla došlo k naplnění některé ze skutkových podstat dopravních přestupků. V případě, že se překrývají skutkové podstaty trestných činů a přestupků, má totiž vždy přednost trestný čin.

V souvislosti s dopravní nehodou se přestupku dopustí ten, kdo

 • způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví – v tomto případě musí jít o zranění, které nedosahuje intenzity vyžadované trestním zákonem. Opět platí, že řidiči není přičítáno zranění, které způsobil při dopravní nehodě sám sobě. Proto pokud je jediným zraněným při dopravní nehodě a nedošlo k poškození jiného vozidla se škodou nad 100.000,- Kč, nepůjde o tento přestupek.
 • způsobí dopravní nehodu se škodou převyšující zřejmě částku 100.000,- Kč – v takovém případě musí jít o škodu způsobenou na vozidle jiném, než je vozidlo viníka dopravní nehody. Proto pokud dojde k dopravní nehodě, které se účastní pouze vozidlo viníka (např. srážka se stromem), není naplněna skutková podstata tohoto přestupku.

Přestupkový zákon neobsahuje zvláštní skutkovou podstatu postihující viníka dopravní nehody, při které nedošlo k ublížení na zdraví jiné osoby, než je řidič vozidla, nebo ke škodě převyšující zřejmě částku 100.000,- Kč na jiném vozidle. Způsobení takových nehod je sankcionováno jen v rámci postihu za porušení pravidla silničního provozu, které bylo příčinou dopravní nehody. Proto např. pokud řidič nedá na křižovatce přednost vozidlu přijíždějícímu po hlavní komunikaci a následně dojde ke srážce (při níž je způsobena škoda nižší než 100.000,- Kč), je takovému řidiči uložena sankce pouze za nedání přednosti v jízdě, nikoliv za způsobení dopravní nehody.

Za způsobení dopravní nehody, při které dojde k ublížení na zdraví, je možné uložit sankci od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz řízení 12 až 24 měsíců.

Způsobení dopravní nehody se škodou převyšující zřejmě 100.000,- Kč na jiném vozidle je ve správním řízení sankcionováno pokutou od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč, a v blokovém řízení pokutou do 1.000,- Kč. Kromě pokuty se uloží zákaz řízení na 1 až 6 měsíců tomu, kdo tento přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát. V takovém případě není možné přestupek projednat v blokovém řízení.

Ujetí od dopravní nehody

Jednou ze základních povinností účastníka dopravní nehody je zastavení vozidla a poskytnutí pomoci osobám, které ji potřebují. Současně jsou účastníci dopravní nehody spolupracovat při zjišťování příčin dopravní nehody, aby bylo možné určit jejího viníka, z jehož povinného ručení bude uhrazena škoda poškozeným. Pokud řidič tyto povinnosti nesplní, může se dopustit nejen přestupku, ale i trestného činu. Rozlišení přestupku a trestného činu je dáno především závažností dopravní nehody.

Pokud při dopravní nehodě došlo ke zranění, je povinností nejenom řidiče, ale všech osob, které se v blízkosti dopravní nehody vyskytují, poskytnout zraněným potřebnou pomoc. Pokud by zraněným neposkytli potřebnou pomoc, dopustili by se některého z následujících trestných činů:

 • Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku – tohoto přečinu se dopustí řidič dopravního prostředku (tedy nejen automobilu, ale i např. jízdního kola), které mělo účast na dopravní nehodě, pokud úmyslně neposkytne zraněným osobám potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Nezávisí tedy na tom, jestli byl tento účastník dopravní nehody jejím viníkem, povinnost poskytnout potřebnou pomoc platí i pro řidiče s účastí na dopravní nehodě, kterou nezavinil. Za potřebnou pomoc se považují úkony potřebné k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti zraněného, a v některých případech může spočívat pouze v přivolání lékařské služby. Pokud řidič s účastí na dopravní nehodě neposkytne zraněným potřebnou pomoc, vystavuje se hrozbě trestu odnětí svobody až na 5 let.
 • Neposkytnutí pomoci – pokud osobě vážně zraněné osobě úmyslně neposkytnou potřebnou pomoc ostatní osoby v blízkosti dopravní nehody, ač tak mohou učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, dopouštějí se trestného činu, za který jim hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Pokud by však potřebnou pomoc neposkytla osoba, která je na základě svého zaměstnání takovou pomoc povinna poskytnout, zvyšuje se možný trest odnětí svobody až na 3 roky.

Pokud viník ujel od dopravní nehody, při které nedošlo ke zranění, bude se jednat pouze o přestupek. V takovém případě je možné účastníkovi dopravní nehody uložit pokutu ve výši od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč a v blokovém řízení pokutu do 1.000,- Kč. Pokud by se přestupce tohoto přestupku dopustil v uplynulých 12 měsících dvakrát a vícekrát, nebylo by možné tento přestupek projednat v blokovém řízení a ve správním řízení by musela být uložena nejen pokuta, ale i zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.