Zadržení řidičského průkazu

Zadržení řidičského průkazuridicky prukaz

Při závažném porušení pravidel silničního provozu je policista oprávněn řidiči zadržet jeho řidičský průkaz. Možnost zadržet řidiči řidičský průkaz má pouze příslušník Policie ČR, nikoliv však strážník obecní (městské) policie, celník, nebo příslušník vojenské policie. Zadržení řidičského průkazu je významnou pravomocí v rukou policistů, neboť držitel zadrženého řidičského průkazu nesmí po dobu zadržení řídit motorová vozidla. K zadržení řidičského průkazu dochází pouze na základě rozhodnutí policisty „v terénu“, proti tomuto neformálnímu úkonu nemá řidič k dispozici žádné opravné prostředky. Zákon proto vymezuje důvody pro zadržení řidičského průkazu. Řidičský průkaz je možné zadržet řidiči, který

  1. je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
  2. ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii (tedy pokud při nehodě došlo ke zranění, ke škodě nad 100.000,- Kč, nebo ke škodě na majetku třetí osoby),
  3. řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
  4. se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
  5. se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
  6. se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
  7. řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,
  8. řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

K zadržení řidičského průkazu může dojít pouze bezprostředně poté, co došlo k některému z výše uvedených jednání. Policista nemá pravomoc zadržet řidičský průkaz např. po uplynutí několika dnů (pokud se např. bezprostředně po dopravní nehodě jeví, že byla zaviněna řidičem A, avšak z výpovědí svědků po několika dnech vyplyne, že byla zaviněna řidičem B, již policista není oprávněn tomuto řidiči zadržet řidičský průkaz).

Při zadržení řidičského průkazu je policista povinen vystavit řidiči písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu, jehož náležitosti jsou upraveny vyhláškou ministerstva dopravy. V potvrzení musí policista uvést konkrétní důvod, pro který řidičský průkaz zadržel. Držitel zadrženého řidičského průkazu má možnost do potvrzení uvést své vyjádření k zadržení. Pokud držitel zadrženého řidičského průkazu odmítne potvrzení podepsat, uvede policista tuto skutečnost jako poznámku.

Vzhledem k závažným následkům, které ze zadržení řidičského průkazu plynou pro jeho držitele, je policista povinen zadržený řidičský průkaz odeslat nejpozději následující pracovní den po jeho zadržení příslušnému obecnímu úřadu. Pokud by tak policista neučinil, bylo by další zadržování řidičského průkazu protizákonné. Pouze obecní úřad je oprávněn rozhodnout o zadržení řidičského průkazu až do pravomocného rozhodnutí o přestupku či trestném činu. Toto rozhodnutí je přijímáno ve správním řízení, které musí obecní úřad zahájit do pěti dnů od doručení zadrženého řidičského průkazu (tedy do pěti dnů musí držiteli zadrženého řidičského průkazu oznámit zahájení takového řízení). Co se ale stane, pokud obecní úřad v této lhůtě správní řízení nezahájí? Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Podle jednoho názoru je tato lhůta propadná, její marné uplynutí má za následek nemožnost dalšího zadržování řidičského průkazu. Ministerstvo dopravy ve svém stanovisku zastává názor, že nedodržení této lhůty nemá vliv na možnost dalšího zadržování řidičského průkazu. Z tohoto stanoviska vycházejí také obecní úřady. Konečný verdikt nad povahou této lhůty by měl mít soud, avšak dosud není známo rozhodnutí, ve kterém by byla tato otázka řešena. V případě, že osoba, jíž byl zadržen řidičský průkaz, řídí vozidla, dopouští se přestupku, za který hrozí pokuta ve výši 5.000,- Kč až 10.000,- Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců. Dalším důsledkem řízení držitele zadrženého řidičského průkazu je připsání 6 trestných bodů v rámci bodového systému.

Doba, po kterou řidičský průkaz zadržen, se započítává do doby zákazu řízení uloženého řidiči za přestupek nebo trestný čin.