Jak postupovat při dopravní nehodě?

Řidič, který měl na nehodě účast, je povinen

 • neprodleně zastavit vozidlo,
 • zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek
 • učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, a
 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

Dále jsou účastníci (tedy nejen řidiči havarovaných vozidel, ale i např. spolujezdec) dopravní nehody povinni:

 • učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
 • označit místo dopravní nehody,
 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
 • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,

Další povinnosti související s dopravní nehodou se odvíjejí od toho, zdali je nutné nehodu ohlásit policii nebo nikoliv.

Pokud je dopravní nehodu nutné oznámit Policii ČR, je účastník dopravní nehody:

 • oznámit dopravní nehodu Policii ČR,
 • došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu, a
 • neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo.

Pokud není nutné dopravní nehodu oznámit policii, jsou účastníci dopravní nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků