V obci

Obecně platí, že v obci smí vozidlo jet maximálně rychlostí 50 km/h. Po dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, která prochází obcí, je možné jet rychlostí 80 km/h. To ovšem platí pouze v případě, že místní dopravní značení nepřikazuje rychlost jinou. Snížit nejvyšší povolenou rychlost je možné bez omezení, zvýšit ji je však možné nanejvýš o 30 km/h).

 

Pokud řidič překročí v obci nejvyšší povolenou rychlost, dopouští se přestupku. Sankce za přestupek se odvíjí od toho, o kolik byla tato rychlost překročena.

 

skutková podstata blokové řízení správní řízení body
překročení rychlosti 1 až 5 km/h              pokuta 1.000,- Kč           pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 0
překroční rychlosti o 6 až 19 km/h                       pokuta 1.000,- Kč          pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 2
překročení rychlosti o 20 až 39 km/h                        pokuta 2.500,- Kč          pokuta 2.500,- až 5.000,- Kč 3
překročení rychlosti o 40 km/h a více            nelze projednat   

pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců

5

Z tabulky je patrno, že výše hrozící pokuty se odvíjí od toho, zda bude přestupek řešen v blokovém nebo ve správním řízení. Řidiči, který souhlasí s projednáním přestupku v blokovém řízení, bude uložena pokuta v nižší výměře. Při vysokém překročení povolené rychlosti však není možné projednat přestupek v blokovém řízení a o sankci bude rozhodnuto ve správním řízení. Správní orgán je v takovém případě povinen řidiči uložit sankci zákaz řízení motorových vozidel nejméně na dobu 6 měsíců. Zákaz řízení na 1 až 6 měsíců hrozí také řidiči, který překročil rychlost o 20 až 39 km/h ve dvanácti předcházejících měsících dvakrát a vícekrát.  Ani v tomto případě není možné projednat přestupek v blokovém řízení.

pokuta