Bodový systém

Bodový systém má za cíl zabránit účasti na silničním provozu řidičům, kteří opakovaně závažně porušují dopravní předpisy. Bodový systém slouží k udělování „trestných“ bodů řidičům, kteří se dopustili zákonem stanovených porušení pravidel silničního provozu. Při dosažení 12 bodů v bodovém systému řidič ztrácí řidičské oprávnění.

Pozor na vyděračské praktiky některých subjektů

Bodový systém a započítávání bodů

Zákon o silničním provozu obsahuje ve své příloze výčet jednání, jejichž spáchání má za následek připsání příslušného počtu bodů. Bodový systém obsahuje záznam o počtu připsaných bodů. Obecně platí, že čím závažnější porušení, tím vyšší je počet připsaných bodů, nicméně zákon se této logiky vždy nedrží. Přehled bodově ohodnocených jednání naleznete zde. Ihned se však naskýtá otázka – jak zákon posuzuje řidiče, který se při své jízdě dopustí současně více bodovaných deliktů, tedy např. neoprávněně jede po tramvajovém pásu (2 body) a zároveň nemá rozsvícena denní světla (1 bod)? Taková situace se nazývá jednočinný souběh, a podle zákona se řidiči připisují pouze body za nejpřísněji ohodnocený delikt. Řidič v našem příkladu by tedy neobdržel 3 body, ale pouze dva.

Povolen_rychlost_1

Stejná pravidla však neplatí při tzv. vícečinném souběhu, tedy v situaci, kdy se řidič dopustí více bodově ohodnocených jednání dříve, než je o některém z nich vyrozuměn. Jde např. o situaci, kdy řidič překročí povolenou rychlost v pondělí a ve středu. Ačkoliv tím spáchal dva přestupky, za které je možné udělit ve společném řízení sankci pouze nejpřísněji trestný přestupek, v rámci bodového systému obdržíte body za každé překročení rychlosti.

Pokud byla řidiči uložena sankce za bodovaný přestupek nebo trest za bodovaný trestný čin, oznámí tuto skutečnost příslušný orgán obecnímu/městskému úřadu, který vede registr řidičů, a to do 3 pracovních dnů od uložení blokové pokuty, v ostatních případech do 5 pracovních dnů. Příslušný obecní/městský úřad pak zapíše na konto řidiče body ke dni, ve kterém nabylo rozhodnutí o uložení sankce právní moci. Pokud řidič nesouhlasí s počtem připsaných bodů, může u příslušného obecního/městského úřadu podat námitky.

Dosažení 12 bodů

pokuta

Pokud řidič dosáhne hranice 12 trestných bodů, obecní/městský úřad mu tuto skutečnost písemně oznámí a zároveň ho vyzve k odevzdání řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů. Bez ohledu na to, jestli řidič tuto výzvu splní, zaniká jeho řidičské oprávnění uplynutím lhůty na odevzdání řidičského průkazu. Pokud by tato osoba i přes ztrátu řidičského oprávnění usedla za volant, dopustila by se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Pokud řidič ztratil řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů, může požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí jednoho roku. Předpokladem pro získání řidičského oprávnění je absolvování závěrečné zkoušky v autoškole. Pokud je řidiči řidičské oprávnění vráceno, jsou mu smazány veškeré trestné body.

Pokud byla řidiči kromě dosažení 12 bodů uložena sankce zákazu řízení, běží souběžně jak sankce zákazu řízení, tak lhůta pro opětovné získání řidičského oprávnění. Pokud je tedy řidiči uložena sankce zákazu řízení na dobu delší než 1 rok, může řidič požádat o vrácení řidičského oprávnění až po uplynutí doby, na kterou mu bylo zakázáno řízení vozidel.

Odečítání bodů z bodového systému

K odečtení bodů může dojít ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že se řidič od uložení poslední sankce za bodovaný delikt nedopustil jednání zařazeného do bodového hodnocení

  • po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců – v tom případě se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů,
  • po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců – v tomto případě se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících po odečtení bodů podle předchozího bodu,
  • po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců – pak se odečtou všechny zbývající body.

Tyto lhůty se však neběží po dobu výkonu trestu zákazu řízení.

Pokud řidič nemá na svém kontě více než 10 bodů, a zároveň se nedopustil žádného deliktu, za který mu bylo uloženo 6 bodů a více, může absolvovat školení bezpečné jízdy. Pokud toto školení úspěšně absolvuje, budou mu na jeho žádost umazány 3 body.

DOSÁHLI JSTE 12 BODŮ A NECHCETE SE SMÍŘIT SE ZTRÁTOU ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ? KONTAKTUJTE NÁS – ČASTO TOTIŽ EXISTUJE MOŽNOST, JAK NEZTRATIT ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ ANI V TÉTO SITUACI!