Dopravní přestupky

Prakticky každé porušení pravidel silničního provozu může zakládat odpovědnost za přestupek. Přestupek je definován jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně. O přestupek jde pouze tehdy, pokud nejde o trestný čin nebo jiný správní delikt. Od trestného činu se dopravní přestupek liší tím, že není projednáván soudem, ale obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Přestupky související s registrační značkou

Pokud řidič řídí motorové vozidlo,Spadl_RZ___anonymizovan

 • kterému chybí registrační značka – formulace skutkové podstaty tohoto přestupku je nešťastná, protože pokud řidič vozidla v průběhu jízdy zjistí, že mu z vozidla upadla registrační značka, tak by správně měl své vozidlo okamžitě odstavit do doby, než mu bude přidělena náhradní značka. Zákonodárce ve snaze co nejvíce usnadnit práci policistům, klade na řidiče přehnané či spíše absurdní požadavky. Lze si představit situaci, kdy řidič jedoucí z Prahy do Ostravy při tankování zjistí, že mu na vozidle chybí registrační značka. Aby se vyhnul riziku citelného trestu, bude nucen přivolat odtah. Tento přestupek není možné projednat v blokovém řízení a v následném přestupkovém řízení by muselo být prokázáno, že řidič alespoň mohl vědět, že mu během jízdy upadla registrační značka, a přesto pokračoval v jízdě. To není jednoduché řidiči prokázat, a proto by mělo postačovat, pokud řidič při kontrole uvede, že o ztrátě značky nevěděl. Záleží na policistovi, zdali umožní vozidlu další jízdu (zabránit z tohoto důvodu v další jízdě není policista oprávněn, je však oprávněn znovu zastavit řidiče a řešit s ním přestupek). V tomto případě vystupuje do popředí absurdní nesoulad mezi „zatloukáním“ a „doznáním se“.
 • na kterém je umístěna jiná registrační značka, než byla vozidlu přidělena.
 • jehož registrační značka je zakryta, nečitelná nebo upravena či umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně snížena její čitelnost – v tomto případě obdobně platí komentář k prvnímu bodu.

Za tyto přestupky je možné udělit pokutu ve výši od 5.000,- do 10.000,- Kč a zákaz řízení od 6 do 12 měsíců. Tento přestupek proto není možné projednat v blokovém řízení. Za tento přestupek však nejsou řidiči zaznamenány žádné body.

Řízení technicky nezpůsobilého vozidla

Tohoto přestupku se dopustí řidič, který řídí vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Ani tento přestupek není možné projednat v blokovém řízení na místě, policista navíc může v takovém případě zabránit vozidlu v další jízdě. V případě spáchání tohoto přestupku řidiči hrozí nejen pokuta ve výši od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč, ale i zákaz řízení od 6 do 12 měsíců a 5 trestných bodů. Pokud by vozidlo nebylo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích závažným způsobem, nehrozil by Vám zákaz řízení, ale pouze pokuta ve výši 1.500,- až 2.500,- Kč. Pokud by se takový přestupek projednával na místě v blokovém řízení, je možné za něj uložit pokutu do výše 2.000,- Kč.

Řízení vozidla bez příslušných dokladů

Toto ustanovení se zaměřuje na situace, kdy řidič potřebnými doklady vůbec nedisponuje. Přestupku se proto nedopustí řidič, který tyto doklady při dopravní kontrole u sebe nemá, ale příslušná oprávnění mu byla udělena. Odpovědný za přestupek bude řidič

 • který není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění – vzor 8trestem za tento přestupek je pokuta od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz řízení od 12 do 24 měsíců. Řidič se současně nevyhne ani připsání 4 trestných bodů na své konto.
 • kterému byl zadržen řidičský průkaz – za tento přestupek hrozí pokuta od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč, zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a 7 trestných bodů.
 • který není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče – za tento přestupek je možné uložit pokutu od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč, zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a 3 trestných bodů.
 • který nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti podle zvláštního právního předpisu – toto jednání je možné sankcionovat pokutou od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč, zákazem řízení na 6 až 12 měsíců, za toto jednání Vám však nebude zaznamenán žádný trestný bod.
 • který pozbyl jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky – orgány České republiky nemohou rozhodnout o odnětí řidičského oprávnění osobě, která je držitelem zahraničního řidičského průkazu. Mohou však takovéto osobě zakázat řízení na území ČR. Pokud by tato osoba takový zákaz nerespektovala, hrozí jí za toto jednání pokuta od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz řízení od 12 do 24 měsíců.

Telefonování za jízdy

Podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 se přestupku dopustí řidič, který při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Zákon tedy nezakazuje samotné telefonování během jízdy, nýbrž pouze držení telefonu (či jiného zařízení). Za jiné záznamové zařízení se přitom dle judikatury Nejvyššího správního soudu považuje např. fotoaparát nebo kamera. Z našeho pohledu se toto ustanovení nevyužije v případě, kdy řidič během jízdy drží v ruce např. GPS navigaci. Řidič by proto měl být potrestán pouze tehdy, pokud je mu prokázáno, že věc, kterou držel, byl skutečně telefon či podobné zařízení. Za jízdy může řidič telefonovat pouze prostřednictvím tzv. hands free.

Za tento přestupek řidiči hrozí ve správním řízení pokuta 1.500,- Kč až 2.500,- Kč. Pokud by byl tento přestupek projednáván v blokovém řízení, bude řidiči uložena pokuta do 1.000,- Kč. Bez ohledu na to, jestli byl přestupek projednán ve správním nebo blokovém řízení, jsou řidiči připsány 2 trestné body v rámci bodového hodnocení řidičů.

Překročení rychlosti

Překročení rychlosti je nejčastějším dopravním přestupkem. Jeho závažnost je určena tím, o kolik byla nejvyšší povolená rychlost překročena, zohledňuje se i to, zda byl rychlostní limit překročen v obci nebo mimo obec.

Překročení rychlostních limitů v obci:

Překročení rychlosti v obci

Překročení rychlostních limitů mimo obec:

Překročení rychlosti mimo obec

Jízda na červenou

Tohoto přestupku se dopustí nejen řidič, který nerespektuje svítící červenou na semaforu, ale také řidič, který nezastaví na pokyn „Stůj“ při řízení provozu policistou (a za určitých okolností hasičem). Za tento závažný přestupek hrozí řidiči ve správním řízení pokuta 2.500,- Kč až 5.000,- Kč, v blokovém řízení je řidiči uložena pokuta do 2.500,- Kč. Pokud ale řidič takovýto přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát, musí mu být uložena vedle pokuty i sankce zákazu řízení na 1 až 6 měsíců. V takovém případě není možné projednat takový přestupek v blokovém řízení. V obou případech je však takové jednání ohodnoceno 5 trestnými body.

Ohrožení chodce

Skutkovou podstatu tohoto přestupku naplní řidič, který

 • neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky,
 • nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je k tomu povinen,
 • ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje,
 • ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání.

Za tento přestupek hrozí řidiči ve správním řízení pokuta 2.500,- Kč až 5.000,- Kč, v blokovém řízení je řidiči uložena pokuta do 2.500,- Kč. Pokud ale řidič takovýto přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát, musí mu být uložena vedle pokuty i sankce zákazu řízení na 1 až 6 měsíců. V takovém případě není možné projednat takový přestupek v blokovém řízení. V obou případech je však takové jednání ohodnoceno 4 trestnými body.

Zakázané předjíždění

Řidič nesmí předjíždět, pokud

 • je to zakázáno místním dopravním značenímZkáz pedjiždění
 • nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,
 • jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,
 • jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,
 • na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním,
 • na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním,
 • dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,
 • na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí
  • jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,
  • jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,
  • na hlavní pozemní komunikaci,
  • na křižovatce s řízeným provozem.

Pokud řidič předjížděl v rozporu s těmito pravidly, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta ve výši od 5.000,- do 10.000,- Kč a zákaz řízení od 6 do 12 měsíců. Tento přestupek nemůže být projednán v blokovém řízení, a bodový systém na něj pamatuje 7 body.

Nedání přednosti v jízdě

Pokud řidič nerespektuje svou povinnost dát přednost, může být potrestán pokutou 2.500,- Kč až 5.000,- Kč ve správním řízení, nebo pokutou do 2.500,- Kč v blokovém řízení. Pokud ale řidič takovýto přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát, musí mu být uložena vedle pokuty i sankce zákazu řízení na 1 až 6 měsíců. V takovém případě není možné projednat takový přestupek v blokovém řízení. V obou případech je takové jednání ohodnoceno 4 trestnými body.

Zakázaný vjezd na železniční přejezd

Řidič nesmí vjet na železniční přejezd

 • je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení – naplnění skutkové podstaty tohoto přestupku je často velice problematické v případech, kdy se náhle rozsvítí přerušovaná červená světla, protože na rozdíl např. od semaforů, kdy blížící se červený signál avizuje signál oranžový. V takových situacích řidič často nemá možnost bezpečně zastavit a projede železniční přejezd i přes červený přerušovaný signál na signalizačním zařízení. V těchto případech Pokud Vás v takovémto případě zastaví policisté, trvejte na projednání údajného přestupku ve správním řízení, neboť za toto jednání Vám je následně připsáno drakonických 7 bodů;
 • je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory;
 • je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení;
 • dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem;
 • nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Pokud řidič některý z těchto zákazů nerespektuje, dopouští se přestupku, za který mu ve správním řízení hrozí pokuta 2.500,- Kč až 5.000,- Kč. V blokovém řízení mu hrozí pokuta ve výši do 2.500,- Kč. Pokud ale řidič takovýto přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát, musí mu být uložena vedle pokuty i sankce zákazu řízení na 1 až 6 měsíců. V takovém případě není možné projednat takový přestupek v blokovém řízení. V obou případech je takové jednání ohodnoceno 7 trestnými body.

Jízda v protisměru na dálnici, couvání a otáčení na dálnici

Zkaz otáčeníTohoto přestupku se dopustí řidič, který na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla jede v protisměru, couvá nebo se otáčí tam, ledaže by to bylo místním dopravním značením povoleno. Takovýto přestupek je možné řešit pouze ve správním řízení, ve kterém řidiči hrozí trest 5.000,- Kč až 10.000,- Kč a zákaz řízení od 6 do 12 měsíců. Za tento přestupek je řidiči připsáno na jeho konto 7 trestných bodů.

Stání na místě pro invalidy a neoprávněné užití označení invalidy

Vozidlo smí zastavit a stát na místě vyhrazeném pro parkování vozidel invalidů, pouze pokud toto vozidlo řídí invalida nebo pokud se v tomto vozidle nachází invalidé. Mimo to je možné na místě vyhrazeném pro parkování invalidů zastavit a stát po dobu nejdéle 3 minut, pokud tím nebudou omezeni či ohroženi invalidé nebo jiní účastníci silničního provozu. Pokud řidič nerespektuje tento zákaz, hrozí mu pokuta ve výši od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč. Stejná pokuta mu hrozí i tehdy, pokud na svém vozidle neoprávněně užije označení invalidy. Pro úplnost dodáváme, že označení invalidy uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Přestupky související se způsobením dopravní nehody

Pokud dojde k dopravní nehodě, závisí způsob potrestání jejího viníka především na závažnosti autonehody. Závažnost dopravní nehody totiž určuje, zda se její viník dopustil trestného činu, nebo „pouze“ přestupku. O trestný čin půjde zpravidla tehdy, pokud

 • dojde k ublížení na zdraví třetí osoby – ublížení na zdraví je definováno jako porucha zdraví nebo jiné onemocnění, které porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje alespoň po dobu 8 dnů obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. Pokud by zranění nedosahovalo této intenzity, jednalo by se o přestupek. Řidič, který při dopravní nehodě zranil pouze sebe, není trestně odpovědný.
 • dojde k úmyslnému způsobení škody vyšší než 5.000,- Kč – pokud by došlo k úmyslnému způsobení dopravní nehody, při níž vznikla škoda vyšší než 5.000,- Kč, dopustil by se její viník trestného činu poškozování cizí věci.
 • dojde k  poškození obecně prospěšného zařízení.

V takovýchto případech se bude zpravidla jednat o trestné činy, které budou projednávány v trestním řízení.

DN___Doln_Beany_1

Přestupku se naproti tomu dopustí ten, kdo:

 • způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví – v tomto případě musí jít o zranění, které nedosahuje intenzity vyžadované trestním zákonem. Opět platí, že řidiči není přičítáno zranění, které způsobil při dopravní nehodě sám sobě. Proto pokud je jediným zraněným při dopravní nehodě a nedošlo k poškození jiného vozidla se škodou nad 100.000,- Kč, nepůjde o tento přestupek.
 • způsobí dopravní nehodu se škodou převyšující zřejmě částku 100.000,- Kč – v takovém případě musí jít o škodu způsobenou na vozidle jiném, než je vozidlo viníka dopravní nehody. Proto pokud dojde k dopravní nehodě, které se účastní pouze vozidlo viníka (např. srážka se stromem), není naplněna skutková podstata tohoto přestupku.

Přestupkový zákon neobsahuje zvláštní skutkovou podstatu postihující viníka dopravní nehody, při které nedošlo k ublížení na zdraví jiné osoby, než je řidič vozidla, nebo ke škodě převyšující zřejmě částku 100.000,- Kč na jiném vozidle. Způsobení takových nehod je sankcionováno jen v rámci postihu za porušení pravidla silničního provozu, které bylo příčinou dopravní nehody. Proto např. pokud řidič nedá na křižovatce přednost vozidlu přijíždějícímu po hlavní komunikaci a následně dojde ke srážce (při níž je způsobena škoda nižší než 100.000,- Kč), je takovému řidiči uložena sankce pouze za nedání přednosti v jízdě, nikoliv za způsobení dopravní nehody.

Za způsobení dopravní nehody, při které dojde k ublížení na zdraví, je možné uložit sankci od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz řízení 12 až 24 měsíců.

Způsobení dopravní nehody se škodou převyšující zřejmě 100.000,- Kč na jiném vozidle je ve správním řízení sankcionováno pokutou od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč, a v blokovém řízení pokutou do 1.000,- Kč. Kromě pokuty se uloží zákaz řízení na 1 až 6 měsíců tomu, kdo tento přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát. V takovém případě není možné přestupek projednat v blokovém řízení.

Ujetí od dopravní nehody

Jednou ze základních povinností účastníka dopravní nehody je zastavení vozidla a poskytnutí pomoci osobám, které ji potřebují. Pokud řidič tuto povinnost nesplní, může se dopustit nejen přestupku, ale i trestného činu. Rozlišení přestupku a trestného činu je dáno především závažností dopravní nehody.

Pokud při dopravní nehodě utrpěl některý z jejích účastníků újmu na zdraví a řidič vozidla, které na ní mělo účast, této osobě neposkytne pomoc (ač jemu samotnému nehrozí nebezpečí) dopouští se trestného činu se sazbou trestu odnětí svobody až na 5 let.

O přestupek se tedy bude jednat v případě, kdy při dopravní nehodě nedošlo k újmě na zdraví u některého z jejích účastníků. V takovém případě je možné takovému účastníkovi dopravní nehody uložit pokutu ve výši od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč a v blokovém řízení pokutu do 1.000,- Kč. Pokud by se přestupce tohoto přestupku dopustil v uplynulých 12 měsících dvakrát a vícekrát, nebylo by možné tento přestupek projednat v blokovém řízení a ve správním řízení by musela být uložena nejen pokuta, ale i zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.

Zbytková skutková podstata

Přestupkovou odpovědnost zakládá i porušení jiných než výše uvedených pravidel silničního provozu. Porušení ostatních pravidel silničního provozu je zahrnuto v přestupku podle § 22 odst. 1 písm. l) přestupkového zákona. Porušení ostatních pravidel silničního provozu může být poměrně banální, proto je možné tento přestupek vyřešit v blokovém řízení domluvou. V praxi se bude jednat např. o nesprávné parkování, jízdu bez bezpečnostních pásů nebo bez rozsvícených světel. Za tento přestupek je možné uložit ve správním řízení pokutu do 1.500,- Kč do 2.500,- Kč, a v blokovém řízení pokutu do 2.000,- Kč.